Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden, een kopie van de betalingsvoorwaarden van uwnota.nl, kopie klachtenregeling NVVP wordt verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten / overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Betaling
a. Alle diensten en leveringen worden via Infomedics direct aan de betreffende patiënt gefactureerd. Patiënten worden dan ook zelf verantwoordelijk gehouden voor een tijdige betaling van de factuur aan Infomedics.
b. Reclamaties kunnen worden gericht aan Infomedics.
c. Verzoeken om facturen aan te passen worden in principe niet gehonoreerd.
d. De patiënt dient te betalen binnen de door uwnota.nl gestelde betalingstermijnen. Indien u in gebreke blijft wordt het recht behouden om incassomaatregelen te nemen. De kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt.
e. Patiënten dienen zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij de zorgverzekeraar.

3. Annulering
a. Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
b. Door patiënten geplaatste bestellingen (zolen / ortheses etc.) kunnen binnen 24 uur na de bestelling kosteloos geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.

4. Restitutie
a. De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn / haar beste kunnen, waarbij een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting geldt. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een therapievorm, er kan daarom geen garantie gegeven worden over het effect van deze therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelende podotherapeut.
b. Controle afspraken en aanpassingen van zolen / orthesen binnen 2 maanden (of tot de eerste controle afspraak) na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.
c. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

5. Klachtenregeling
Mochten er klachten zijn, dienen deze allereerst met de behandelende podotherapeut te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht. In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.